Bibliotheca Vetus Hungariae

Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása

A muzeális könyvtári dokumentumok kezelése

Könyvtári nyilvántartás

A könyvtáraknak a muzeális könyvtári dokumentumokról külön nyilvántartást kell vezetniük. E nyilvántartásban az egyes dokumentumok azonosításához és megtalálásához szükséges adatokon túl fel kell tüntetni a példányokra vonatkozó egyedi tulajdonságokat (tulajdonosi, vagy egyéb bejegyzés, kötés, hiányok stb.) is.

A muzeális dokumentumok közül a törvény által előírt kategóriához tartozókat az Országos Széchényi Könyvtár Nyilvántartásába (BVH) is be kell jelenteni.

A muzeális állomány nagyságától függően azt meghatározott időszakonként újra kell leltározni. A leltárból törölni csak a megsemmisült, vagy másik közgyűjteménybe került dokumentumot lehet, a könyvtár fenntartójának engedélyével.

Megőrzés

A könyvtárnak úgy az őrzés, mint a használat tekintetében meg kell teremtenie a muzeális dokumentumok épségét, biztonságát és állagmegőrzését biztosító körülményeket. A muzeális dokumentumok kezelésével kapcsolatos szabályokat a fenntartóval egyetértésben a könyvtárnak kell meghatároznia és írásban rögzítenie. E szabályzatban szerepelnie kell, hogy mely állományok/dokumentumok tartoznak a muzeális állományba, ezek hol találhatók (milyen jelzettel). A Szabályzatnak ki kell térni az állományvédelem módjára, a leltározás előírt gyakoriságára és a használtatás szabályaira, valamint a másolatszolgáltatás lehetőségeire.

Használat

A muzeális dokumentumot a könyvtár eredetiben nem kölcsönözheti, csak helyben használatra bocsáthatja a könyvtárhasználók rendelkezésére, amennyiben a dokumentum állapota ezt lehetővé teszi. Ha ez nem lehetséges, másolatban lehet használtatni. A muzeális dokumentum másolása, fotózása, szkennelése csak a könyvtár hozzájárulásával, általa meghatározott módon és eszközökkel, a szerzői jogi szabályok figyelembevételével történhet.

A mindezen feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a könyvtár fenntartója biztosítja, a teljesítést a nemzeti kulturális örökség minisztere ellenőrzi.

 

 

 

 

 

Gyorskereső

Keresés az adatbázisban

Segítség az adatbázis használatához

Források

Nyitó oldal