Magyar Országos Közös Katalógus - Régi Nyomtatványok Tagozat Ügyrendje

Készítette: Hegyi Ádám

Budapest, 2005. augusztus 25.


1.§

A tagozat neve

(1) A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület tagozata a Magyar Országos Közös Katalógus - Régi Nyomtatványok Tagozat (továbbiakban: tagozat), rövid neve: MOKKA-R.

2. §
Célok és feladatok

(1) A MOKKA-R Tagozat célja a Kárpát-medence könyvtárainak és azok használóinak dokumentum- és információ-ellátását nagy mértékben javító közhasznú tevékenység ellátása, különösen a régi nyomtatványok közös katalogizálási rendszerének előkészítése, megszervezése és működtetése.

(2) A MOKKA-R feladata A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. számú NKÖM rendelet alapján a törvényben és a rendeletben meghatározott feladatok segítése.

(3) Az (1) és (2) alatt meghatározott cél elérése érdekében a tagozat az alábbi főbb feladatokat hajtja végre:

 1. a törvényi kötelezettség alapján nyilvántartja a muzeális könyvtári dokumentumokat,
 2. megvalósítási, működési és fejlesztési tervek kidolgozása és végrehajtása,
 3. alkalmazói szoftver és - szükség szerint - hardver kiválasztása és beszerzése,
 4. működési, szolgáltatási és gazdálkodási szabályzatok kidolgozása,
 5. adatbázis létrehozása a közös katalogizálásban résztvevő könyvtáraknak (a tagozat tagjainak) adatbázisaiból, valamint hazai, és nemzetközileg rendelkezésre álló bibliográfiai adatbázisokból,
 6. a közös katalogizálás elindítása és működtetése, ide értve a katalógus és a kapcsolódó besorolási adattárak szerkesztését,
 7. pályázatok készítése és benyújtása, illetve egyéb módon források feltárása és biztosítása a közös katalogizálás céljaira,
 8. tájékoztatás a közös katalogizálás helyzetéről,
 9. az (1) és (2) szakaszban megfogalmazott célt szolgáló, a tagozati gyűlés által meghatározott egyéb feladatok.

3. §

Gazdálkodás

(1)   A Tagozat költségvetését a tagozati gyűlés javaslata alapján a MOKKA Egyesület közgyűlése határozza meg.

(2)   A Tagozat gazdálkodását a MOKKA Egyesület közgyűlése által jóváhagyott költségvetés keretében a tagozati elnök (lásd 10. §.) irányítja.

4.§

A tagság

(1)   A Tagozatban háromféle tagsági mód létezik:

a, tagozati törzskönyvtár,

b, tagozati partnerkönyvtár,

c, tagozati résztvevő könyvtár.

(2) Tagozati törzskönyvtár: Azok a könyvtárak (jogi személyek, vagy azok jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei), amelyek rendelkeznek 1850 előtti nyomtatványokkal, a 2005. június 21-ei közgyűlés idején a MOKKA Egyesület tagjai voltak, vagy hivatalosan kérték fölvételüket a tagozatba és az Ügyrend 5. § A tagok jogai és 6.§ A tagok kötelességei c. részeiben a tagozati törzskönyvtárakra vonatkozó passzusokat vállalják. A tagozati törzskönyvtári tagsági viszony kérelemre, a tagozati gyűlésnek - az általa meghatározott és a szervezeti és működési szabályzat részét képező feltételek teljesítése alapján hozott - legalább kétharmados határozatával jön létre.

(3) Tagozati partnerkönyvtárak: Azok a könyvtárak (jogi személyek, vagy azok jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei), amelyek rendelkeznek 1850 előtti nyomtatványokkal, hivatalosan kérték fölvételüket a tagozatba és az Ügyrend 5. § A tagok jogai és 6.§ A tagok kötelességei c. részeiben a tagozati partnerkönyvtárakra vonatkozó passzusokat vállalják. A tagozati partnerkönyvtári tagsági viszony kérelemre, a tagozati gyűlésnek - az általa meghatározott és a szervezeti és működési szabályzat részét képező feltételek teljesítése alapján hozott - legalább 50%-os plusz 1 fő határozatával jön létre.

(4) Tagozati résztvevő könyvtárak: Azok a könyvtárak (jogi személyek, vagy azok jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei), amelyek rendelkeznek 1850 előtti nyomtatványokkal, hivatalosan kérték fölvételüket a tagozatba és az Ügyrend 5. § A tagok jogai és 6.§ A tagok kötelességei c. részeiben a tagozati résztvevő könyvtárakra vonatkozó passzusokat vállalják. A tagozati résztvevő könyvtári tagsági viszony kérelemre, a tagozati gyűlésnek - az általa meghatározott és a szervezeti és működési szabályzat részét képező feltételek teljesítése alapján hozott - legalább 50%-os plusz 1 fő határozatával jön létre.

5.§

A tagok jogai

A tagozati törzstag jogosult:

(1) részt venni a MOKKA-R Tagozat tevékenységében és rendezvényein,

(2) igénybe venni az egyesület és a MOKKA-R Tagozat anyagi támogatását a közgyűlés által jóváhagyott előírások és a hatályos költségvetés szerint,

(3) korlátozások nélkül igénybe venni a MOKKA-R projekt kezelésében lévő információkat,

(4) bejegyzett képviselője útján szavazati joggal részt venni a MOKKA-R Tagozat munkájában,

(5) javaslatot tenni a MOKKA-R Tagozat választott tisztségviselőinek személyére,

(6) bejegyzett képviselője útján részt venni a MOKKA-R Tagozat tisztségviselőinek választásában, ill. választott tisztséget viselni a MOKKA-R Tagozatban,

(7) javaslatot tenni a tagozati gyűlés napirendjére,

(8) javaslatot tenni a MOKKA-R projekttel kapcsolatos fejlesztésekkel kapcsolatban illetve részt venni azokban

A tagozati partnertag jogosult

(1) részt venni a MOKKA-R Tagozat tevékenységében és rendezvényein,

(2) igénybe venni az egyesület és a MOKKA-R Tagozat anyagi támogatását a közgyűlés által jóváhagyott előírások és a hatályos költségvetés szerint,

(3) korlátozások nélkül igénybe venni a MOKKA-R projekt kezelésében lévő információkat,

(4) bejegyzett képviselője útján szavazati joggal részt venni a MOKKA-R Tagozat munkájában,

 (5) javaslatot tenni a MOKKA-R Tagozat választott tisztségviselőinek személyére,

(6) bejegyzett képviselője útján részt venni a MOKKA-R Tagozat tisztségviselőinek választásában,

(7) javaslatot tenni a tagozati gyűlés napirendjére,

(8) javaslatot tenni a MOKKA-R projekttel kapcsolatos fejlesztésekkel kapcsolatban illetve részt venni azokban

A tagozati résztvevő tag jogosult

(1) részt venni a MOKKA-R Tagozat tevékenységében és rendezvényein,

(2) korlátozások nélkül igénybe venni a MOKKA-R projekt kezelésében lévő információkat,

(3) bejegyzett képviselője útján szavazati joggal részt venni a MOKKA-R Tagozat munkájában,

(4) javaslatot tenni a MOKKA-R projekttel kapcsolatos fejlesztésekkel kapcsolatban illetve részt venni azokban

6.§

A tagok kötelességei

A tagozati törzstag köteles

(1) közreműködni a 2. §-ban megfogalmazott célok megvalósításában és feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a MOKKA-R projekt üzemszerű működését biztosító és a projekt fejlesztését szolgáló feladatokra,

(2) betartani az egyesületi alapszabály és tagozati ügyrend rendelkezéseit,

(3) tagdíjat fizetni a tagozat számára. Amennyiben a tagozati törzstag az egyesületnek is tagja, a tagdíjat csak az egyesületi tagság után fizeti.

(4) A tagok kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján is teljesíthetik.

A tagozati partnertag köteles

(1) közreműködni a 2. § (1); (2); (3/a, b, c, d, e, f, h, i)-ban megfogalmazott célok megvalósításában és feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a MOKKA-R projekt üzemszerű működését biztosító feladatokra,

(2) betartani az egyesületi alapszabály és tagozati ügyrend rendelkezéseit,

(3) tagdíjat fizetni a tagozat számára. Amennyiben a tagozati partnertag az egyesületnek is tagja, a tagdíjat csak az egyesületi tagság után fizeti.

(4) A tagok kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján is teljesíthetik.

A tagozati résztvevő tag köteles

(1) közreműködni a 2. § (1); (2) (3/a, b, c e, f, i) pontjaiban megfogalmazott célok megvalósításában és feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a MOKKA-R projekt üzemszerű működését biztosító és a projekt fejlesztését szolgáló feladatokra,

(2) betartani a tagozati ügyrend rendelkezéseit,

(3) tagdíjat fizetni a tagozat számára. Amennyiben a tagozati résztvevő tag az egyesületnek is tagja, a tagdíjat csak az egyesületi tagság után fizeti.

 (4) A tagok kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján is teljesíthetik.

7.§

A tagsági viszony megszűnése

A tagság megszűnik a MOKKA-R Tagozatban:

 1. a tag kérésére kilépéssel, amit a tagozat határozattal rögzít,
 2. kizárással, ha ezt a tagozati gyűlés az ügyrend megsértése miatt határozattal kimondja,
 3. törléssel, ha a tagintézmény megszűnik,
 4. a közgyűlésnek az egyesület feloszlásáról hozott határozatával.

8.§

A tagozat szervezeti rendje

A tagozat szervei a következők:

(1)   tagozati gyűlés

(2)   tagozati elnök

(3)   tagozati projekt-szervező

(4)   munkabizottságok.

9.§

A tagozati gyűlés

(1) A tagozat legfelsőbb döntéshozó szerve a tagozati gyűlés.

(2) A tagozati gyűlés tagja a tagozat minden tagja. A tagok a tagozati gyűlésben bejegyzett képviselőjük útján vesznek részt. A bejegyzett képviselő akadályoztatása esetén - írásban - más személyt bízhat meg a részvétellel.

(3) A tagozati gyűlés ülései nyilvánosak. Az üléseken - tanácskozási joggal - részt vesznek a munkabizottságok vezetői és a tagozati projekt-szervező.

(4) A tagozati gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az ügyrend elfogadása, módosítása,
 2. a tisztségviselők megválasztása két év időtartamra, titkos szavazással a tagozat alábbi szerveibe, a következő tisztségekre:
 3. a tagozat megvalósítási, működési és fejlesztési terveinek elfogadása,
 4. a tagozati működési szabályzatok jóváhagyása,
 5. a hardver és az alkalmazói szoftver beszerzésére tender kiírása és elbírálása,
 6. az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételi rendjének és feltételeinek meghatározása,
 7. ügyrendi szabályzatban meghatározott összeget meghaladó összegű kötelezettségvállalás jóváhagyása,
 8. az új tagok felvételi feltételeinek meghatározása és tagok felvétele,
 9. határozat hozatala a tagok kizárásáról,
 10. munkabizottságok létrehozásának, ill. megszüntetésének jóváhagyása,
 11. a projekt-szervező kiválasztása és feladatainak meghatározása,
 12. az elnök tevékenységéről szóló évi beszámoló elfogadása,
 13. a tagozat feloszlásának kimondása és döntés a tagozat vagyonának hovafordításáról,
 14. döntés a tagozatnak más tagozattal való egyesüléséről,
 15. döntés a tagozat szervezetének és működésének minden további, olyan kérdésében, amit a közgyűlés határozatilag hatáskörébe von.
 16. az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.

(5) A tagozati gyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. Az elnök a meghívókat - a napirend megjelölésével - és a tárgyalásra javasolt dokumentumokat a tagozati gyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal küldi szét. Rendkívüli tagozati gyűlést kell összehívni, ha ezt a tagok legalább egyharmada írásban kéri, azonos indok megjelölésével. A tagozati gyűlés ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a tagozati gyűlés dönthet zárt ülés elrendeléséről is.

(6) A tagozati gyűlés ülése határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A tagozati gyűlés által meghatározott esetekben való döntéshez a tagozati gyűlés ennél nagyobb arányú részvételt is előírhat. A határozatképtelenség miatt 10 napon belül újra összehívott ülés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták.

(7) A tagozati gyűlés döntéseit a tagok jelenlévő, szavazásra jogosult, bejegyzett képviselőinek 2/3-os szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Ha az egyszer megismételt szavazás sem hoz ennek megfelelően érvényes eredményt, akkor egyszerű többség dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben a tagozati gyűlés dönthet titkos szavazás elrendeléséről. Ez esetben - egyebekben a fenti szabályokat alkalmazva - szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg többség nem jön létre.

(8) A tagozati gyűlés üléseit az elnök (lásd 10.§), vagy - felkérésére - a tagozati gyűlés valamely tagja vezeti. A tisztújító tagozati gyűlés levezető elnökét a tagok bejegyzett tagozati gyűlési képviselői választják meg.

(9) A tagozati gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítése a tagozati projekt-szervező feladata; a jegyzőkönyvet a tagozati gyűlés által a tagok bejegyzett képviselői közül erre felkért két személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet minden tag kézhez kapja és a tagozati projekt-szervező elhelyezi az irattár részét képező határozatok tárában.

(10) A tagozati gyűlési jegyzőkönyvből megállapíthatónak kell lennie a tagozati gyűlési döntések tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának és - nyílt szavazás esetén - személyének.

(11) A tagozati gyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b./, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

10.§

A tagozati elnök

(1) Az elnök a tagozat irányítója. Minden olyan - nem kizárólag eljárási jellegű, és így a tagozat munkatársainak (alkalmazottainak) ügyintézési hatáskörébe tartozó - ügyben tanácskozik és dönt, amely nem tartozik a tagozati gyűlés kizárólagos hatáskörébe. A 9. §-ban fel nem sorolt kérdések bármelyikében a tagozati gyűlés döntését kérheti.

 (2) Az elnököt a tagozati tagok bejegyzett képviselői a tagozati gyűlésben két évre választják meg az általuk előzetesen jelölt személyek közül. A tagozati gyűlés határozatot hozhat az elnök, visszahívásáról, mandátumuk letelte előtt.

(3) Az elnök a tagozati projket-szervezővel legalább évente kétszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze, a napirend közlésével, és vezeti.

(4) Az elnök

 (8) Az elnök és a tagozati projket-szervező üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből megállapíthatónak kell lennie a döntések tartalmának, időpontjának és hatályának. Az emlékeztetőt a tagok tagozati gyűlési bejegyzett képviselői kézhez kapják és azt a tagozati projekt-szervező elhelyezi az irattár részét képező határozatok tárában.

11. §

Tagozati projekt-szervező és a tagozat alkalmazottai

(1) A tagozati projekt-szervező az elnök irányítása alatt, a tagozati gyűlés által jóváhagyott feladat-leírás szerinti feladatokat látja el.

(2) A tagozat munkavállalóinak (munkatársainak) körét és munkaköri leírását a közgyűlés hagyja jóvá. A munkáltatói jogokat a tagozat elnöke gyakorolja, aki - operatív ügyekben a tagozati projekt-szervező útján - irányítja is a munkavállalók munkáját

12.§

Munkabizottságok

(1) A munkabizottságok létesítésére a tagozati elnök tesz javaslatot, amit a tagozati gyűlés hagy jóvá.

(2) A munkabizottságok tagjait a tagozat tagjai delegálják.

(3) A munkabizottságok vezetői a tagozatnak a munkabizottság tevékenységi területe szerint illetékes munkatársai (munkavállalói) .

(4) A munkabizottságok maguk készítik el feladataik és működési rendjük leírását, amit a tagozati elnök hagy jóvá.